Om iemand goed te kunnen helpen is het belangrijk om de betekenis en de oorzaak van de klachten te achterhalen. Wat is het beloop van de klachten en wat is de context geweest waarin ze zijn ontstaan en nog voortbestaan.

Tijdens het eerste intake gesprek probeer ik mij hier samen met u een beeld van te vormen en te bespreken op welke wijze ik u zou kunnen helpen. Soms is het nodig, zeker als het om kinderen gaat, ook informatie bij derden op te vragen. Hiervoor vraag ik dan de wettelijk vertegenwoordiger om toestemming.

Na de intake krijgt u advies over de diagnose en stel ik samen met u het behandelplan op. Hierin staan de diagnose, de behandeldoelen en de behandelmethode omschreven. Als u hiermee akkoord bent, start de behandeling. De behandeling wordt regelmatig met u geëvalueerd en zo nodig wordt het behandelplan bijgesteld.

Bij Perspectief werk ik samen met ambulante behandelaars en begeleiders. Hierdoor is het mogelijk dat wij intensief en op meerdere gebieden hulp kunnen bieden.

De verwijzer- veelal de huisarts, ontvangt bericht over het verloop van de behandeling, in elk geval aan het einde daarvan. Tenzij u aangeeft hiertegen bezwaar te hebben.

Afzeggen van afspraken

Wanneer u een afspraak niet tijdig (minimaal 24 uur van te voren) hebt afgezegd ben ik niet meer in de gelegenheid iemand anders op dat tijdstip in te plannen. Houdt u er rekening mee dat hiervoor kosten in rekening kunnen worden gebracht.

Klachtenregeling

Heeft u klachten over de bejegening of over de behandeling dan is het prettig als u die in eerste instantie met mij zelf bespreekt. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks op te lossen, dan kunt u gebruikmaken van de klachtenregeling van de NVGzP waarbij ik ben aangesloten. Deze kent een eigen klachtenfunctionaris. Hij is het eerste aanspreekpunt in het geval de psycholoog en de cliënt er samen niet uitkomen. De klachtenfunctionaris adviseert de cliënt en kan bemiddelen tussen psycholoog en cliënt. http://www.nvgzp.nl

De klachtenfunctionaris van de NVGzP:  Piet de Boer. U kunt hem in kantooruren mobiel bereiken op nummer 06-81941801 of u kunt mailen via klachten@nvgzp.nl. Hij neemt dan binnen 2 werkdagen contact met u op. Post kan gestuurd worden naar Piet de Boer, Kijfgracht 21, 2312 RX Leiden.